">
Maayong pag-abut: Ako ang Dios
Maayong pag-abut: Ako ang Dios
Ang himaya ni Jesu-Cristo
Ang kalibutan nga ikaw mamatay
Human sa kamatayon moabot ang paghukom.
Si Jesu-Cristo nagatinguha sa imong kalipay nga walay katapusan
Ang kaluwasan libre pero adunay kondisyon.
Kinabuhing walay katapusan dili ipabaligya
Ang maayong balita gikan ni Jesu-Cristo.
Kalipay nga walay katapusan kauban ni Cristo
Impiyerno ay ang kawalan ng Kristo
Pilia ang kalipay
Jésus-Christ-Bible.com

Jesus-Christ-Bible.com

 Ug maingon nga ang halas giisa ni Moises didto sa kamingawan, maingon man usab kinahanglan igaisa ang Anak sa Tawo,

aron ang tanan nga mosalig kaniya makabaton sa kinabuhing dayon."

Kay gihigugma gayud sa Dios ang kalibutan nga tungod niana gihatag niya ang iyang bugtong Anak,

aron ang tanan nga mosalig kaniya dili malaglag, kondili may kinabuhing dayon. Juan 3:14-16


 Tungod kanato siya nga wala makasinati ug sala gihimo niya nga sala,

aron diha kaniya kita mahimong pagkamatarung nga anaa sa Dios. 2Taga-Corinto 5:21


  Kining maong Jesus gibanhaw sa Dios, ug kaming tanan mga saksi niini. Mga Buhat 2:32
ANG BIBLIYA


 


Tuo sa pag-ula sa inyong mga sala pinaagi ni Jesus-Cristo sa krus, paghandom niini ... ug una sa tanan, sa pagtrabaho sa inyong kaugalingon nga kaluwasan uban ang kahadlok ug pagkurog! ...       

JESUS

CRISTO

ANAK

DIOS

MANLULUWAS

  

Ikaw kinahanglan nga mga iya ni Jesucristo diha sa imong kinabuhi ug sa sunod sa usa ka

kon kamo wala masayud kon ngano, click dinhi

teksto nga Cebuano
Texte en Français


 Kon adunay mosimba sa mapintas nga mananap ug sa iyang larawan,

ug pamarka sa iyang agtang o sa iyang kamot,

siya usab magainom sa bino sa kapungot sa Dios,

nga pagatagayon nga walay sambog ngadto sa kopa sa iyang kasuko;

ug siya pagasakiton pinaagi sa kalayo

ug asupri diha sa atubangan sa mga balaang manolunda

ug sa atubangan sa Cordero.

Ug ang aso sa ilang kasakit magautbo hangtud sa kahangturan. Gipadayiag 14:9-11

  

Kay gihigugma gayud sa Dios ang kalibutan nga tungod niana

gihatag niya ang iyang bugtong Anak,

aron ang tanan nga mosalig kaniya dili malaglag,

kondili may kinabuhing dayon. Ang Bibliya
Ang dapit nga modala kaninyo ngadto sa ikatulong langit nga libre!


Jesus-Christ-Bible.com


ANG PETSA SA PAGBAYAW?


 

 Ug ang hari miingon sa iyang mga sulogoon,

’Gapusa ninyo siya sa tiil ug kamot,

ug ilabay ninyo siya ngadto sa labawng kangitngitan sa gowa;

didto ang mga tawo managpanghilak ug

managkagot sa ilang mga ngipon.’ Mateo. 22:13


  


Hallelujah. Umanhi ka na, Ginoong Jesus!

Jesus-Christ-Bible.com

English text