">
Kalipay nga walay katapusan kauban ni Cristo
Jesu-Cristo-Bibliya.com
Jesu-Cristo-Bibliya.com
Kalipay nga walay katapusan kauban ni Cristo

ANG BIBLIYA

 - pagatugotan  ko sa pagkaon sa bunga sa kahoy nga nagahatag ug kinabuhi nga anaa sa paraiso sa Dios.’

-  walay gahum sa pagdaut kaniya ang ikaduhang kamatayon.’

-  pagahatagan ko sa mana nga tinagoan, ug pagahatagan ko siyag usa ka gamayng bato nga puti, nga sinulatan ug usa ka bag–ong ngalan nga dili masabut ni bisan kinsa gawas kaniya nga maoy magadawat niini.’

- igahatag ko ang pagpanggahum ibabaw sa kanasuran, ug iyang pagaharian sila pinaagig olisi nga puthaw, nga magadugmok kanila sama sa mga kolon nga pagadugmokon, maingon sa panggahum nga nadawat ko gikan sa akong Amahan; ug igahatag ko kaniya ang bitoon nga kabugason.

- pagasul–oban ug mga bisti nga maputi, ug ang iyang ngalan dili ko pagapapason gikan sa basahon sa kinabuhi, hinonoa igatug–an ko ang iyang ngalan sa atubangan sa akong Amahan ug sa atubangan sa iyang mga manolunda.

- akong pagahimoon nga haligi diha sa templo sa akong Dios; ug dili na siya magagula niini, ug igasulat ko diha kaniya ang ngalan sa akong Dios, ug ang ngalan sa siyudad sa akong Dios, ang bag–ong Jerusalem nga manaug gikan sa langit gikan sa akong Dios, ug ang akong kaugalingong bag–o nga ngalan.

- pagatugotan ko sa paglingkod sa akong trono uban kanako, maingon nga ako usab nagmadaugon ug milingkod uban sa akong Amahan diha sa iyang trono.

Ang Dios maga panalangin kanimo