">
Kalipay nga walay katapusan kauban ni Cristo
Jesu-Cristo-Bibliya.com
Kalipay nga walay katapusan kauban ni Cristo
Jesu-Cristo-Bibliya.com

NG BIBLIYA

 

kini maoy pagpamatuod karong panahona nga siya matarung ug nga siya magamatarung sa tawo nga may pagtoo kang Jesus.

Nan, hain na man ang atong pagpagarbo? Gipalagpot na sa gawas. Pinasikad sa unsang lagda? Sa lagda ba sa mga buhat? Dili, hinonoa pinasikad sa lagda sa pagtoo.

tungod kay kita naghinapos nga ang tawo gimatarong pinaagi sa pagtoo, nga walay mga buhat nga takus

_________________________

 _______________________