">
Kalipay nga walay katapusan kauban ni Cristo
Jesu-Cristo-Bibliya.com
Pilia ang kalipay
Ang pagtoo nga mahimulag sa binuhatan.
Faith without works is dead.
Si Jehova nagauban kanimo, samtang nga kamo uban pa kaniya.
Sa infierno sa pag-antos nga walay katapusan.
Pilia ang kalipay
Jesu-Cristo-Bibliya.com
Kalipay nga walay katapusan kauban ni Cristo

I

KONG IKAW DILI MOTOO KANAKU,


BIYAAN KO IKAW


SA IMONG WALAY KATAPUSAN NGA PAGANTOS GAWAS SA AKONG ANAK JESU-CRISTO