">
Ang himaya ni Jesu-Cristo
Jesu-Cristo-Bibliya.com
Human sa kamatayon moabot ang paghukom.
Ang Dios gipadala ang iyang Anak sa kalibutan
Ang silo sa sala mao ang kamatayon.
Ang himaya ni Jesu-Cristo
Jesu-Cristo-Bibliya.com
Human sa kamatayon moabot ang paghukom.

 AKONG PABORITO NGA DAPIT :


ANG KALIBUTAN  
NGA IKAW MAMATAY