">
Human sa kamatayon moabot ang paghukom.
Jesu-Cristo-Bibliya.com
Ang kaluwasan libre pero adunay kondisyon.
Si Jesu-Cristo nagsaad ug kinabuhing dayon.
Ang kaluwasan libre pero adunay kondisyon.
Jesu-Cristo-Bibliya.com
Human sa kamatayon moabot ang paghukom.

AKONG NGA TINGUHA :
IMONG KALIPAY

NGA WALAY KATAPUSAN