">
Ang kaluwasan libre pero adunay kondisyon.
Jesu-Cristo-Bibliya.com
Ang maayong balita gikan ni Jesu-Cristo.
Alang kaninyo miantus man usab si Cristo.
Walay bisan kinsa magahatag sa Dios sa usa ka tumbas alang kaniya.
Kagul–anan ug kasakitan alang sa matag–usa ka tawo nga magabuhat ug dautan
Ang kaluwasan libre pero adunay kondisyon.
Jesu-Cristo-Bibliya.com
Ang maayong balita gikan ni Jesu-Cristo.


PILA ?


MAHAL KAAYO  PARA KANIMO...NGANO ?